Regulamin

 

Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK

 

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa”) określają zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego PAYBACK („Program Lojalnościowy” lub „Program”) oraz warunki Państwa uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Punktów.

 

2. Program PAYBACK

2.1 Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Loyalty Partner”) przy współpracy przedsiębiorców, z którymi Loyalty Partner zawarł umowy o współpracy („Partnerzy Programu”). Program jest prowadzony na terenie Polski. Informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie dostępne są na stronie internetowej Programu.

2.2 Program Lojalnościowy opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której w związku z nabyciem przez Państwa określonych produktów lub usług Partnerów Programu zostaną Państwu przyznane punkty („Punkty”). Przyznane Punkty będą mogli Państwo wymienić na bony zakupowe („Bony”) lub inne nagrody („Nagrody”).

 

3. Uczestnicy

3.1 Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, dokonująca transakcji, o których mowa w punkcie 2.2, na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, i która otrzymała Kartę PAYBACK, lub która podpisała umowę z bankiem, na podstawie której wydana jej zostanie Karta Płatnicza PAYBACK („Umowa z Bankiem”).

3.2 Przez pierwsze użycie Karty PAYBACK lub przez pierwsze posłużenie się numerem Karty PAYBACK bądź odpowiednio przez zawarcie Umowy z Bankiem, potwierdzają Państwo, że akceptują Warunki Uczestnictwa. Przyznane Państwu Punkty mogą Państwo wymieniać po (i) zarejestrowaniu Państwa w Programie, co nastąpi w ciągu 21 dni po prawidłowym wypełnieniu i złożeniu formularza zgłoszeniowego lub w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy z Bankiem lub (ii) rejestracji na stronie internetowej Programu Lojalnościowego.

3.3 Loyalty Partner nie ma obowiązku informować Państwa o  błędnie wypełnionym formularzu. Jednakże jeśli Państwa formularz zgłoszeniowy został wypełniony niekompletnie lub nieczytelnie, Loyalty Partner spróbuje się z Państwem skontaktować z prośbą o uzupełnienie Państwa danych.

3.4 Jednokrotne zgłoszenie do Programu jest wystarczające; Loyalty Partner nie przyjmie wielokrotnego zgłoszenia do Programu tej samej osoby.

3.5 Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego lub podane przy zawieraniu Umowy z Bankiem winny być przez Państwa aktualizowane. Informacje o zmianie danych, podanych podczas przystępowania do programu, prosimy przekazywać do Biura Obsługi PAYBACK (numer telefonu: 0 801 044 440, koszt wg. cennika danego operatora). W przypadku, gdy nie zaktualizują Państwo danych, Loyalty Partner prześle informacje o przyznanych Punktach lub Nagrodach na ostatnio podany przez Państwa adres. Loyalty Partner ani inni Partnerzy Programu nie biorą odpowiedzialności za skutki nie przekazania przez Państwa informacji o zmianie danych.

3.6 Informacje dotyczące Programu będą Państwu przekazywane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail lub na numer telefonu, który wskazali Państwo w formularzu zgłoszeniowym, lub w Umowie z Bankiem).

 

4. Karty PAYBACK

4.1 Karta uczestnika Programu („Karta PAYBACK”) umożliwia udział w Programie na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa. Zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie Karty PAYBACK. Karta PAYBACK, do czasu rejestracji w Programie traktowana jest jak znak legitymacyjny.

4.2 Formularz zgłoszeniowy do Programu możecie Państwo otrzymać u Partnerów Programu lub za pośrednictwem strony internetowej Programu. Wraz z formularzem zgłoszeniowym do Programu otrzymają Państwo kartę uczestnika Programu Lojalnościowego oraz drugą kartę dla współuczestnika (obie określone są mianem „Kart PAYBACK”), zawierające numer karty PAYBACK. Przyjmuje się, że posiadacz Karty PAYBACK jest uprawniony do jej używania.

4.3 Karty PAYBACK pozostają własnością Loyalty Partner. Kart PAYBACK nie można zbywać lub przekazywać w inny sposób osobom trzecim. Zalecane jest zabezpieczenie numeru Kart PAYBACK przed dostępem osób nieuprawnionych.

4.4 Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą. Jednakże u niektórych Partnerów Programu mogą Państwo otrzymać kartę posiadającą funkcję płatniczą, jeżeli zawrą Państwo w tym celu odpowiednią umowę ze współpracującym bankiem – wydawcą kart płatniczych. Szczegółowe zasady wydawania i używania kart płatniczych określają wewnętrzne regulacje danego banku. W przypadku rozbieżności pomiędzy Warunkami Uczestnictwa a regulacjami banku dotyczącymi kart płatniczych zastosowanie znajdują zapisy tych regulacji. W przypadku takich kart płatniczych udostępnia się dane, określone w umowie o kartę płatniczą.

4.5 W przypadku utraty Karty PAYBACK lub podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje numer Państwa Karty PAYBACK, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie Biura Obsługi PAYBACK (numer telefonu: 0 801 044 440, koszt wg. cennika danego operatora). Loyalty Partner odpowiada za szkody powstałe w wyniku braku informacji lub spóźnionej informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, tylko w przypadku szkód powstałych z winy umyślnej lub przez rażące niedbalstwo Loyalty Partner, Partnera Programu lub ich podwykonawców.

4.6 W przypadku zgłoszenia utraty Karty PAYBACK lub zgłoszenia podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje numer Państwa Karty PAYBACK Państwa Konto zostanie zablokowane do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.

 

5. Karta Płatnicza PAYBACK

Kartą Płatniczą PAYBACK jest karta funkcjonująca w oparciu o Umowę z Bankiem, umożliwiająca wypłatę gotówki lub dokonywanie zapłaty oraz uprawniająca do korzystania z Programu na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa („Karta Płatnicza PAYBACK”). Karta Płatnicza PAYBACK stanowi własność banku.

 

6. Przyznawanie Punktów

6.1 W związku z nabywaniem określonych towarów lub usług w punktach sprzedaży Partnerów Programu, uczestniczących w Programie Lojalnościowym, przy użyciu Karty PAYBACK/Karty Płatniczej PAYBACK, bądź też numeru Karty PAYBACK, zostaną Państwu przyznane Punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych w związku z nabywaniem towarów lub usług, przy użyciu Karty Płatniczej PAYBACK będzie dostępna na stronie internetowej Programu.

6.2 Partnerzy Programu odpowiadają za dokładność przyznawania Punktów.

6.3 Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

6.4 Partnerzy Programu określają za jakie towary i usługi będą przyznawane Punkty.

6.5 Informacje o Partnerach Programu, uczestniczących w Programie punktach sprzedaży Partnerów oraz inne informacje dotyczące Programu uzyskać mogą Państwo w każdej chwili za pośrednictwem Biura Obsługi PAYBACK, lub na stronie internetowej Programu. U Partnerów Programu uzyskać można informacje związane z uczestnictwem w Programie oraz ogólne informacje dotyczące funkcjonowania Programu.

6.6 Aby uzyskać Punkty powinni Państwo okazać swoją Kartę PAYBACK lub przekazać numer Karty PAYBACK przed wystawieniem rachunku względnie przed dokonaniem zapłaty, bądź dokonać płatności przy użyciu Karty Płatniczej PAYBACK. Zazwyczaj numer Karty PAYBACK jest elektronicznie odczytywany z Karty PAYBACK lub Karty Płatniczej PAYBACK. Partnerzy Programu zastrzegają sobie możliwość dokonywania identyfikacji uczestników Programu wyłącznie za pośrednictwem Karty PAYBACK lub Karty Płatniczej PAYBACK. Po wystawieniu rachunku, względnie po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Partnera Programu, wprowadzenie numeru Karty PAYBACK i tym samym uznanie Konta PAYBACK Punktami nie jest już możliwe.

6.7 Jeżeli zrezygnują Państwo z nabycia towarów lub usług, za które zostały Państwu przyznane Punkty, np. gdy odstąpią Państwo od umowy, wypowiedzą ją, lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli, Loyalty Partner i Partnerzy Programu zastrzegają sobie prawo do cofnięcia przynanych Państwu Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.

 

7. Stan Konta PAYBACK

7.1 Przyznane Państwu Punkty są zapisywane pod Państwa numerem Karty PAYBACK/Karty Płatniczej PAYBACK na elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez Loyalty Partner („Konto”). W przypadku zarejestrowania w Programie aktualny stan Konta mogą Państwo sprawdzić za pośrednictwem Biura Obsługi PAYBACK lub na stronie internetowej Programu. Możemy również Państwa informować o stanie Państwa Konta pocztą, lub w formie elektronicznej (np. e-mailem lub sms-em), o ile udzieliliście Państwo zgody w powyższym zakresie.

7.2 Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta muszą zostać przekazane w formie pisemnej na podany w zawiadomieniu adres, najpóźniej w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie paragony lub rachunki wydane przez Partnerów Programu w związku z nabyciem produktów lub usług, za które przyznane zostały Punkty. Państwa zastrzeżenia zostaną przekazane przez Loyalty Partner do właściwego Partnera Programu celem weryfikacji ich zasadności. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się za potwierdzenie stanu Konta.

7.3 Partnerzy Programu przyznający Punkty ustanawiają dla przyznanych Punktów odpowiednie zabezpieczenia. Zabezpieczenia te znajdują się w zarządzie powierniczym Loyalty Partner.

 

8. Wymiana Punktów na Nagrody, Bony lub przekazanie ich organizacji dobroczynnej

8.1 Wymiana Punktów na Nagrody lub Bony możliwa jest gdy stan Konta wynosi, co najmniej 500 (pięćset) Punktów; Powyższe nie wyklucza przekazania przez Państwa mniejszej ilości Punktów (co najmniej 100) na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) współpracujących z Loyalty Partner w ramach Programu PAYBACK. Maksymalna liczba Punktów która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” i wg stanu prawnego z czerwca 2009 odpowiada 76.000 Punktom.

8.2 W przypadku zmiany prawa Loyalty Partner zastrzega możliwość zmiany liczby punktów, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku ; Powyższe nie wymaga powiadomienia Uczestnika i nie stanowi zmiany niniejszych Warunków Uczestnictwa.

8.3 W przypadku gdy liczba Punktów zebranych na Państwa Koncie nie wystarcza na wymianę ich na wybraną przez Państwa Nagrodę, Loyalty Partner, z uwzględnieniem kryteriów określonych na stronie internetowej Programu i w Regulaminie zamawiania i dostawy Nagród może umożliwić Państwu uzupełnić różnicę między liczbą Punktów, które są zebrane na Państwa koncie, a wartością wybranej Nagrody, przez dopłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

8.4 Wymiana Punktów jest możliwa zgodnie z Państwa wyborem na Nagrody, które oferują Państwu Loyalty Partner lub Partnerzy Programu, lub na Bony Partnerów biorących udział w Programie. Możecie Państwo także przekazać zebrane Punkty na rzecz organizacji dobroczynnych wskazanych na stronie internetowej Programu. Nagrody i Bony dostarczane są na obszarze Polski.

8.5 Przeniesienie Punktów na rzecz innych uczestników Programu jest możliwe tylko za zgodą Loyalty Partner.

8.6 Punkty wymieniane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie Lojalnościowym, tzn. Punkty uzyskane przez Państwa wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności. Przy odbiorze Nagrody lub Bonu uczestnik ma obowiązek okazać swoją Kartę PAYBACK lub Kartę Płatniczą PAYBACK oraz podać: datę urodzenia, i kod pocztowy. W przypadku zamówienia Nagrody lub Bonu za pomocą strony internetowej Programu uczestnik musi wypełnić zgłoszenie dostępne na w/w stronie.

8.7 Przyznane Państwu Punkty mogą nie być dostępne do wymiany natychmiast po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie.

8.8 Nagrody i Bony mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.

8.9 Przed wydaniem Nagrody lub Bonu Towarowego Loyalty Partner lub Partnerzy Programu mogą powtórnie sprawdzić stan Państwa Konta. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Punktów, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w punkcie 8.2 powyżej.

8.10 Zamówienie Nagrody następuje zgodnie z Regulaminem zamawiania i dostawy Nagród lub zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Programu i jest realizowane w ciągu 21 dni, chyba że wskazany zostanie inny termin.

8.11 Loyalty Partner, jak również poszczególni Partnerzy Programu, odpowiadają tylko za przekazanie (dostarczenie) uczestnikom Programu własnych Nagród.

8.12 Ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ograniczenia prawne niektóre Nagrody mogą być dostępne tylko dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 

9. Wygaśnięcie Punktów

Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty PAYBACK wygasają po upływie, 36 miesięcy od ich przyznania uczestnikowi Programu ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody lub Bony zgodnie z zasadami Programu.  Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie 12 miesięcy w stosunku do danego Konta PAYBACK nie zostaną Państwu przyznane Punkty PAYBACK ani nie wymienią Państwo Punktów PAYBACK na Nagrody lub Bony, Państwa Konto PAYBACK może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Punkty wygasną.

 

10. Ustanie uczestnictwa w Programie

10.1 Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym mogą Państwo zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie Loyalty Partner przesłane na adres Biura Obsługi PAYBACK (ul Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka).

10.2 Z ważnych powodów Loyalty Partner może wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Programie Lojalnościowym w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Karty PAYBACK numeru karty PAYBACK / Karty Płatniczej PAYBACK osobie nieupoważnionej, lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia Uczestnictwa w Programie. Możecie Państwo odwołać się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres Biura Obsługi PAYBACK (ul Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka). 

10.3 Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Punktów.

10.4 Po odstąpieniu, rezygnacji lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia są Państwo zobowiązani do zwrócenia Karty PAYBACK na adres korespondencyjny Biura Obsługi PAYBACK lub jej zniszczenia. Zakończenie uczestnictwa w Programie powoduje, iż Karta Płatnicza PAYBACK pozostaje kartą płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, jednakże nie umożliwia korzystania z Programu.

 

11. Zmiana Warunków Uczestnictwa

Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Loyalty Partner, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach zostaną Państwo powiadomieni przez publiczne ogłoszenie w punktach sprzedaży Partnerów, lub w liście wysłanym na ostatnio podany przez Państwa adres, lub na stronie internetowej Programu. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia nie wypowiedzą Państwo uczestnictwa w Programie lub gdy przed upływem tego terminu użyją Państwo Karty PAYBACK lub Karty Płatniczej PAYBACK w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.

 

12. Druga Karta PAYBACK

12.1 Za pomocą drugiej Karty PAYBACK inna osoba („Współuczestnik”) może zbierać Punkty, które zapisane zostaną na Państwa wspólnym Koncie PAYBACK.

12.2 Każdy Współuczestnik jest uprawniony do żądania informacji na temat zebranych Punktów, zgłaszania zastrzeżeń lub dysponowania Punktami (np. poprzez ich wymianę) na tych samych zasadach, co Uczestnik (główny). Skierowanie do Uczestnika (głównego) informacji dotyczących Programu (np. zmiany w Programie, zawiadomienia o stanie Państwa Punktów) uważa się jednocześnie za przesłanie ich Współuczestnikowi. Podział Punktów lub rozdzielenie Konta PAYBACK, na którym zapisywane są Punkty, jest wykluczony.

12.3 Zawarte w Punktach od 1 do 11 warunki dotyczą odpowiednio Współuczestnika.

 

13. Zakończenie Programu PAYBACK

13.1 Loyalty Partner może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy. O takiej decyzji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu, w punktach sprzedaży Partnerów Programu  lub w materiałach reklamowych.

13.2 Gdy Program zostanie zakończony, mogą Państwo wymienić swoje Punkty na Nagrody lub Bony w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

 

14. Postanowienia końcowe

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

 

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu PAYBACK

 

1. Warunki ogólne

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego („Uczestnik”). Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o Ochronie danych osobowych”).

 

2. Państwa dane i cel ich przetwarzania

2.1 Dla celów uczestniczenia w Programie Lojalnościowym konieczne jest podanie przez Państwa koniecznych danych osobowych obejmujących pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, pełny adres oraz numer telefonu. W formularzu zgłoszeniowym mogą Państwo podać również dodatkowe dane osobowe (informacje). Podając dodatkowe dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Loyalty Partner Polska Sp. z o. o. w celu przeprowadzenia loterii promocyjnych organizowanych na podstawie zezwolenia Ministra Finansów lub dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Poza tym mogą Państwo wyrazić zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego lub adres email) przez Loyalty Partner oraz określonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym Partnerów Programu Lojalnościowego. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane osobowe przetwarzane będą również w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania  informacji o towarach i usługach obecnych i przyszłych Partnerów Programu Lojalnościowego. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane osobowe zostaną przekazane innym Partnerom w celu bezpośredniego zaoferowania Państwu np.: Karty Płatniczej PAYBACK lub  innych produktów i usług finansowych w ramach Programu Lojalnościowego.

2.2 Dane, podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym, zostaną przetworzone w podanym przez Państwa brzmieniu, a po ich ewentualnej zmianie przez Państwa zostaną zaktualizowane. O zmianach w treści danych osobowych powinni Państwo informować zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

 

3. Zarządzanie danymi

3.1 Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych Punktów i transakcji dokonanych u Partnerów Programu Lojalnościowego (towary / usługi, ceny, saldo Punktów, miejsce i data zdarzenia) będą przetwarzane przez Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, („Loyalty Partner”) pełniącego rolę administratora danych osobowych.

3.2 Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane, przez Partnera Programu, który wydał Państwu Kartę PAYBACK lub Kartę Płatniczą PAYBACK i który również będzie pełnił rolę administratora danych. Taki Partner Programu będzie mógł przetwarzać Pana/Pani dane osobowe również dla własnych celów marketingowych: (i) w zakresie prawnie usprawiedliwionych celów - określonych Ustawą o ochronie danych osobowych, lub (ii) w zakresie w jakim wyrazili Państwo na niego zgodę. Państwa dane osobowe nie zostaną udostępnione innym Partnerom Programu lub osobom trzecim nieobjętym Programem, chyba że wyrażą Państwo na nie zgodę.

 

4. Przekazywanie danych

4.1 Po każdej transakcji dokonanej u Partnera Programu z wykorzystaniem Państwa Karty PAYBACK lub numeru Karty PAYBACK do Loyalty Partner zostanie przekazany numer Państwa Karty PAYBACK oraz dane odnoszące się do dokonanej transakcji (towary / usługi, cena, przyznane Punkty, miejsce i data transakcji), w celu uznania konta. Takie dane transakcyjne nie zostaną udostępnione innym Partnerom Programu oraz osobom trzecim nie objętym Programem. Udostępnienie Loyalty Partner danych związanych z transakcjami dokonywanymi Kartą Płatniczą PAYBACK w związku z Państwa uczestnictwem w Programie Lojalnościowym odbędzie się zgodnie z prawem bankowym.

4.2 Loyalty Partner może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawcy) w celu realizacji Programu, przesyłania materiałów drogą pocztową oraz przy wykonywaniu zamówionych przez Państwa usług. Loyalty Partner zapewnia należytą ochronę danych przez podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za ich działania. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do wypełnienia ich zadań w ramach Programu Lojalnościowego i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.

 

5. Zgoda na marketing i analizę rynku.

Jeżeli wyrazili Państwo stosowną zgodę, Loyalty Partner wykorzysta podane przez Państwa dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do Punktów i transakcji dokonanych u Partnera Programu, do celów marketingowych, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania indywidualnie dobranych informacji o towarach i usługach Loyalty Partner, obecnych i przyszłych Partnerów Programu Lojalnościowego, samym programie lojalnościowym, oraz do celów badań rynku. Oprócz tego Partner Programu, od którego otrzymali Państwo Kartę Programu Lojalnościowego, oraz Partner Programu prowadzący uprzednio własny program lojalnościowy, w którym byliście Państwo zarejestrowanym i aktywnym członkiem przed inauguracją Programu PAYBACK, mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również dane o przyznanych Punktach i dokonanych transakcjach w celu badania rynku i marketingu własnych towarów lub usług. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dla innych celów marketingowych jest możliwe: (i) w zakresie prawnie usprawiedliwionych celów - określonych Ustawą o ochronie danych osobowych, lub (ii) o ile taki cel został sprecyzowany na formularzu zgłoszeniowym i wyrazili Państwo na niego zgodę.

 

6. Odwołanie zgody na reklamę i badanie rynku

Udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i analiz rynku mogą Państwo w każdej chwili odwołać za pośrednictwem Biura Obsługi PAYBACK (ul Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka). Odpowiedni Partner Programu, od którego otrzymali Państwo Kartę PAYBACK, zostanie poinformowany przez Loyalty Partner o odwołaniu zgody. Jeżeli odwołali Państwo swoje oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych zgodnie z punktem 5 nie będzie miało miejsca. W takim przypadku, Loyalty Partner będzie kontaktować się z Państwem jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu Lojalnościowego (np. zawiadomienie o stanie państwa Konta).

 

7. Prawo dostępu do treści danych i aktualizacji danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadkach, o których mowa w pkt 10 niniejszych Warunków Uczestnictwa Państwa dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych PAYBACK najpóźniej z upływem 4-go roku od dnia ustania uczestnictwa w Programie.

 

×